استراتژی سودده فارکس

شاخص ارزی

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با شاخص ارزی کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و شاخص ارزی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های روزانه، طی دوره­ی زمانی 28/12/1389-01/01/1384 است. برای این منظور از روش هم­انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده­است. هم­چنین برای تحلیل اثرات پویای تکانه­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز از روش­های توابع واکنش آنی تعمیم یافته و تجزیه واریانس تعمیم­ یافته استفاده شده است. طبق یافته­های تحقیق، یک رابطه­ی بلندمدت بین قیمت طلا، نرخ واقعی ارز، قیمت نفت و شاخص قیمت شاخص ارزی سهام در سطح اطمینان نه چندان قوی و قابل شاخص ارزی اعتمادی وجود دارد. به­طوری ­که در بلندمدت به ازای یک درصد افزایش در قیمت طلا و نفت، به ترتیب منجر به کاهش 55/0 و 55/1 درصد در شاخص قیمت سهام می­شود. به علاوه در بلندمدت به ازای یک درصد افزایش در نرخ واقعی ارز منجر به افزایش 24/13 درصد شاخص قیمت سهام می­شود. هم­چنین نتایج نشان­دهنده­ی نقش کلیدی و اساسی دو متغیر نرخ واقعی ارز و قیمت نفت در توضیح نوسانات بیشتر شاخص قیمت سهام است. به­طوری ­که شوک­های نرخ واقعی ارز و قیمت نفت نسبت به قیمت طلا، منبع بزرگ و قابل توجهی در بی­ثباتی شاخص قیمت سهام است.

کلیدواژه‌ها

    شاخص ارزی
  • شاخص قیمت سهام
  • روش جوهانسون- جوسلیوس
  • تابع واکنش آنی تعمیم یافته
  • تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته

عنوان مقاله [English]

Dynamic Effects of Impulses in Gold Prices, Real Exchange Rate and Oil Prices on the Stock Price Index

نویسندگان [English]

  • mahdi moradzadeh fard 1
  • noraddin mousazadeh abbasi 2
  • atabak shahbazzadeh 3

This paper estimate a gold index price and real exchange rate and oil price on Tehran stock exchange index whit شاخص ارزی daily data from 2005/03/20 to 2011/03/17. In order to شاخص ارزی operationalize the cointegration test, we use Johanson-julselius and VECM and use generalized impulse response function and generalized variance decomposition method to analysis the dynamistic effects of impulses in شاخص ارزی gold price and real exchange rate and oil price on price index .According to this paper, there are no strong significant between gold price, real exchange rate and price index in long run. So in long run, one percentage increases in gold and oil price will reduce 0/55 and 1/55 percentage and will increase 13/24percentage in price index .At the end, real exchange rate and oil price appear robust to explain more variation's price index and real exchange rate and oil shock are almost as important as gold price in unstability.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا